เกี่ยวกับ U2T

จิตใจเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน แต่มันมีความสวยงามอยู่ในตัว การเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับคนทั่วไป การมีเป้าหมายที่ดี และมีกรอบแนวความคิดที่ถูกต้องจะทำให้พัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ นักกีฬามีความต้องความสำเร็จเหมือนกับคนทั่วไป หลายครั้งที่นักกีฬาไม่สามารถจัดการกับความคิดตัวเองได้ จิตวิทยาการกีฬาจึงเป็นตัวช่วยให้นักกีฬาจัดการกับความคิดนั้นแล้วมุ่งเข้าหาความสำเร็จ


*** ผ่านการอบรมcertificate in sport psychology for athletes development ของBarcelona Innovation Hub


Visitors: 1,351